neděle 26.8.2018

MODLITBA

Bože, těším se na krásu této země, na jitro a slunce, na rozkvetlé květiny a na zpěv ptáků. Děkuji ti za dnešní den, za to, že jsi blízko a že jsi dobrý. Dej, ať paprsek tvého jasu pronikde i do mého života. Dej, ať se v tobě raduji. Děkuji ti za lidi a události, zvířata a rostliny, hory, údolí i města, za hudbu, radost a odpočinek a za to, že jsi stále s námi. Děkuji ti za tento den a za všechny dny. Amen

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Vznešený – Richard Čanaky

neděle 19.8.2018

MODLITBA

Bože, Ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jakým jsem. Dej, ať se nezabývám jen sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu a hrůze, denně hladovějí, ani hodinu neprožijí bez bolesti, kteří se hroutí pod svým břemenem. Ty je znáš, miluješ je. Pomoz jim – a mně, ať nechodím kolem nich bez účasti. Amen

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Imanuel – ANMH

čtvrtek 16.8.2018

MODLITBA

Bože, děkuji ti, že nás spojuje tvá láska. Děkuji ti za lidi, které jsi mi svěřil. Děkuji ti, že si smíme navzájem sloužit. Zachovej naši lásku, abychom si byli posly lásky, abychom se navzájem osvobozovali, abychom měli, jako bychom neměli, aby nám všechno sloužilo k dobrému. Dej, ať se naše svornost stane znamením, že nás spojuje tvá láska.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

My – ANMH

úterý 14.8.2018

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého kněze a mučedníka Maxmiliána láskou k neposkvrněné Panně Marii a dávals mu sílu, aby z lásky k nesmrtelným duším byl ochoten položit život za své bližní, a stal se podobným tvému Synu i ve smrti; dej i nám poznat, že tě nejlíp oslavujeme, když neúnavně sloužíme druhým.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Víc už nejsem otrokem – Lubomír Honek

pondělí 13.8.2018

MODLITBA

Ježíši věřím v tebe, neboť jsi respektoval mou lidskou svobodu. Dal jsi jen jedno přikázání: Milujte se navzájem. Lásku nelze vynutit, láska je dar. Dej, ať překonám všechny překážky, které mi stojí v cestě, abych miloval každého člověka. Pomoz mi, abych ovládl svou panovačnost i pasivitu. Dej, ať se uskrovním, aby moji bližní měli více místa k volnému životu.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Mně sílu dá – ANMH

neděle 12.8.2018

MODLITBA

Věřím v Boha,
který nestvořil svět zcela hotový jako věc která musí zastávat pořád stejná
který nevládne podle věčných nezměnitelně platných zákona ani podle přirozených zákona chudých a bohatých, znalců a neinformovaných, vládců a lidí jim vydaných.
Věřím v Boha,
který chce rozpornost všeho, co žije a proměnu všech situací
skrze naši práci, skrze naši politiku
věřím v Ježíše Krista, který měl pravdu, když „jako jednotlivec, který nemůže nic dělat“ právě tak jako my, pracoval na změně všech situací a za to zahynul.
Ve srovnání s ním vidím
jak je naše inteligence zmrzačená, naše fantazie vyhaslá,
naše námaha pochybená, protože nežijeme jako on, denně máme strach že zemřel nadarmo,
protože je uzavřen do našich kostelů, protože jsme zradili jeho revoluci v poslušnosti a strachu před úřady.
Věřím v Ježíše Krista,
který znovu ožívá do našeho života, že se stáváme svobodnými od předsudkll a domýšlivosti, od strachu a nenávisti.
Že pokračujeme v jeho revoluci pro jeho království.
Věřím v Ducha, který přišel na svět s Ježíšem ve společenství všech národů a v naši odpovědnost za to
co se stane z našeho světa, údolí plné nářku a násilí nebo město Boží.
Věřím ve spravedlivý mír, který je možno nastolit,
v možnost smysluplného života pro všechny lidi,
v budoucnost tohoto Božího světa. Amen

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Srdce chvály – ESPÉ

úterý 7.8.2018

MODLITBA

Pane, Ty potřebuješ lidi. Ty nemáš oči, vezmi si mé oči, abys dnes viděl bídu a bezpráví. Ty nemáš ruce, vezmi si mé ruce, abys dnes konal dobro. Ty nemáš nohy, vezmi si mé nohy, abys dnes navštívil chudé v jejich bídě. Ty nemáš ústa, vezmi si mé rty, abys dnes mluvil o svobodě, která přichází skrze tebe. My jsme jediná bible, kterou čtou všichni lidé. Dej, abych byl dobrou zvěst pro ty, s nimiž se dneska setkám.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Aleluja – Hearbeat

pátek 3.8.2018

MODLITBA

Věřím v tebe, ukřižovaného, který žiješ, ve ztroskotaného, který proměňuješ svět, v bezbranného, kterého Bůh neopustil, v milujícího, jehož věc Bůh přijal za svou. Tebe, bezbranného, Bůh potvrdil, přijal, miloval – vzkřísil z mrtvých. Věřím v tebe – dej ať jdu s tebou tvou cestou.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Bohatier – Lamačské chvály

čtvrtek 2.8.2018

MODLITBA

Přijmi mě, Panno, Matko a Královno Maria, mezi ty, které miluješ, živíš, posvěcuješ a vedeš po cestě následování Božského Mistra Ježíše Krista . Ty znáš všechny lidské syny, které Bůh povolává, modlíš se za ně, dáváš jim milost, světlo a zvláštní útěchu. Můj Mistr ,Ježíš Kristus, se ti zcela odevzdal od okamžiku početí až po své nanebevstoupení. Také já se plně odevzdávám do tvých rukou. Daruj mi milost, abych stále více poznával, následoval a miloval Božského Mistra, Cestu, Pravdu a Život. Přiveď mě k Ježíši, protože jsem nehodný hříšník a nemám jiné osvědčení k přijetí mezi jeho učedníky než tvé doporučení a přímluvu . Osvěcuj mou mysl, posiluj mou vůli a posvěcuj mé srdce v tomto roce mého duchovního úsilí, abych mohl získat hojnost Božího milosrdenství a na konci života mohl zvolat: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus!“ Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Ježíš mě spasil

sobota 28.7.2018

MODLITBA

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko věčného Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Neboj se – ANMH

úterý 24.7.2018

MODLITBA

Ježíši, Misře, posvěť moji mysl a rozhojni mou víru. Ježíši, Učiteli, přitáhni všechny do své školy. Ježíši, Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od věčných temnot. Ježíši, Cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno od tebe očekávám. Ježíši, Cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele. Ježíši, Cesto, učiň mě dokonalým, jako je dokonalý náš Otec, jenž je na nebesích. Ježíši, Živote, žij ve mně, abych žil v tobě. Ježíši, Živote, nedopusť, abych se od tebe kdy odloučil. Ježíši, Živote, dej mi žít na věčnosti v radosti z tvé lásky. Ježíši, Pravdo, dej, ať jsem světlem světa. Ježíši, Cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem k následování tebe. Ježíši, Živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Až mě zavoláš – ANMH

sobota 21.7.2018

MODLITBA

Nebeský Otče, odevzdávám se ti. Učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, na všech tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry, s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Mou cestu v rukou máš – Worship vision

pátek 20.7.2018

MODLITBA

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými chválil na věky věků. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Dávam všetko

čtvrtek 19.7.2018

MODLITBA

Můj Bože, Trojice, které se klaním, pomoz mi zcela zapomínat na sebe, abych spočinula v tobě, bez hnutí a klidně, jako by má duše byla už na věčnosti; ať už nic nedokáže narušovat můj klid ani mě vylákat z tebe, o můj Neměnný, ale ať mě každá minuta noří víc do hlubin tvého tajemství! Utiš mou duši; vytvoř z ní své nebe, svůj oblíbený příbytek, místo svého odpočinku. Ať tě nikdy neponechám samotného, ale ať jsem tam vždy úplně se vším, co jsem, svrchovaně bdělá ve své víře, adorující a zcela se nabízející tvému tvůrčímu působení.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

S kým chcem žiť – Timothy

středa 18.7.2018

MODLITBA

Můj Bože, nevím, co mě potká dnes. Vím však, že se mi nepřihodí nic, co jsi již od věčnosti nevyhlédl a neurčil pro mé větší dobro. Jen to mi stačí. Klaním se tvým věčným a neproniknutelným plánům, podřizuji se všemu celým svým srdcem pro tvou lásku. Nabízím ti v oběť Ježíše, mého Spasitele. Žádám tě, v jeho jménu a pro jeho nespočetné zásluhy. O trpělivost v soužení a o dokonalé přijetí všeho, co chceš nebo co dopouštíš. Ať se tak děje ke tvé slávě a k mému posvěcení. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Pred Tebou – Lamačské chvály

úterý 17.7.2018

MODLITBA

Klaním se ti, Bože můj, a miluji tě z celého srdce. Děkuji ti, že jsi mě stvořil, učinil Božím dítětem a chránil mě tuto noc. Dávám ti vše, co budu dnes dělat, a prosím pomoz mi, abych se choval podle tvé svaté vůle a ke tvé slávě. Ochraňuj mě od hříchu a všeho zlého. Tvá milost ať je se mnou a s každým bližním. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Mocné jméno – Deep Inside

pátek 13.7.2018

MODLITBA

Pane Ježíši, v tichu tohoto začínajícího dne přicházím k Tobě a s pokorou a důvěrou Tě prosím o Tvůj pokoj, o Tvoji moudrost a Tvoji sílu. Dej, abych se dnes dívala na svět očima plnýma lásky. Dovol mi, abych pochopila, že všechna sláva církve, pochází z Tvého kříže jako ze svého zdroje. Dej, abych své bližní přijímala jako lidi, které Ty chceš milovat mým prostřednictvím. Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností sloužila člověku a rozvíjela všechno dobré, co jsi do něho vložil. Má slova ať vyzařují mírnost a svým jednáním ať rozdávám pokoj. Ať je můj duch zaujat jen jedinou myšlenkou, a to rozsévat požehnání. Zavři mé uši před každým zlým slovem a zlomyslnou kritikou. Ať můj jazyk slouží k tomu, aby vyzdvihoval dobrotu. Především mi ale Pane pomoz, abych byla tak plná radosti a dobrotivosti, aby všichni, s nimiž se setkám, pocítili Tvou přítomnost a Tvou lásku. Oděj mě leskem své dobroty a krásy, abych v průběhu dnešního dne lidem zjevovala Tebe. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Nic není co chtěl bych víc – Olga Čtvrtlíková

úterý 10.7.2018

MODLITBA

Dávám Ti, Pane, tento začínající den. Dej, ať pomáháme těm, kteří k nám přijdou, neboť to jsi Ty, kdo přichází. Dej, ať jsme jedno se všemi bratry a sestrami, kteří vycházejí, aby žili Tvé „ALELUJA“. Dej, ať jsme citliví, plní lásky, otevření a hotovi přijmout Tvou vůli v jakékoli formě. Dej, ať jdeme životem s úsměvem, neboť Ty jsi život. Dej, ať vnášíme důvěru na zem i na nebe. Dej, ať odložíme vše, co nejsi Ty a Tvé lidské děti. Dej, ať je naše láska jasná skrze milost Otce, Syna a Ducha Svatého.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Tvoje jméno vyznávám – team4D

pondělí 9.7.2018

MODLITBA

Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Vcházíš – ANMH

neděle 8.7.2018

MODLITBA

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den. Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři. Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je tvá svatá vůle. Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city. Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal ty. Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil. Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu. Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Hosana – Worship vision

sobota 7.7.2018

MODLITBA

Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě, Bože spasení mého, v této ranní době, žes mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro Syna milého. Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život vezdejší vše potřebné daruj: zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele; obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj. Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neměl nikdy ďábel moc svou nade mnou, rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti mohl přemáhati. Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Pane slyš – Deep Inside

pondělí 2.7.2018

MODLITBA

Děkuji ti za spánek, za nové síly, s nimiž ti dnes smím sloužit. Co na mě dnes čeká? Ty jsi se mnou a se všemi, které máš rád, které mi svěřuješ, pro které pracuji, pro které se namáhám, s nimiž spolupracuji, s nimiž se setkávám, kteří mi působí utrpení. Důvěřuji v tebe. Použij mně, aby se uskutečnilo dobro. Tento den ať patří tobě. Ukaž mi své cesty, veď mě ve své pravdě, neboť jsi zde.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Emanuel – ESPÉ

neděle 1.7.2018

MODLITBA

Nebeský otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.
A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.
Amen.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Jsem Tvůj – Adam Bubík