Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatý Josef a Nikodém prokázali svou víru skutky lásky, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do Tvého království.
 

     Bože, opět mi dáváš nový den, dej, ať z něj udělám něco pořádného. Ukaž mi, kde mě bude třeba. Dej, ať kolem radostí tohoto dne nechodím jako v polospánku. Dej, ať pomáhám nést břímě tohoto světa. Pomoz mi, aby tento den byl hodný tebe.
 

     Bože, tys povolal svatého Jana Křtitele, aby se stal předchůdcem tvého Syna i svou mučednickou smrtí, a vydal tak svědectví spravedlnosti a pravdě; dávej i nám sílu, abychom statečně prosazovali plnění tvých přikázání.
 

     Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha, kterým jsi naplnil svatého Augustina, a dej, ať i my stále toužíme po tobě a hledáme tebe, zdroj pravé moudrosti a původce lásky.
 

     Bože, útěcho zarmoucených, tys vyslyšel svatou Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého syna Augustina; vyslyš také naše prosby: dej nám ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohatství své milosrdné lásky.
 

     Bože, těším se na krásu této země, na jitro a slunce, na rozkvetlé květiny a na zpěv ptáků. Děkuji ti za dnešní den, za to, že jsi blízko a že jsi dobrý. Dej, ať paprsek tvého jasu pronikde i do mého života. Dej, ať se v tobě raduji. Děkuji ti za lidi a události, zvířata a rostliny, hory, údolí i města, za hudbu, radost a odpočinek a za to, že jsi stále s námi. Děkuji ti za tento den a za všechny dny. Amen
 

     Bože, Tys naplnil svatého Josefa Kalasanského takovou láskou a trpělivostí, že celý svůj život zasvětil výchově a vzdělání mládeže; prosíme Tě, veď i nás, ať následujeme jeho příklad a pomáháme mladým lidem hledat pravdu