Panna Maria Karmelská - 16.7.2018

Prosíme Tě, Bože, veď nás k dokonalejší modlitbě, abychom na přímluvu a pod ochranou blahoslavené Panny Marie stále stoupali cestou, která vede ke Kristu.

 

Svatý Bonaventura - 15.7.2018

Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme: ať usilujeme o poznání Tvé pravdy a naše láska k Tobě ať stále roste.

 

Blahoslavený Hroznata - 14.7.2018

Bože, Tys ukázal blahoslavenému Hroznatovi cestu od světského přepychu k následování kříže, a on se z lásky k Tobě vzdal všeho majetku a dal v oběť svůj život; dej, ať se řídíme příkladem jeho lásky a statečnosti a spolu s ním dosáhneme věčné slávy v nebi.

 

Svatí manželé Martinovi - 12.7.2018

Bože, Tys dal Ludvíkovi a Zélii Martinovým milost kráčet cestou svatosti křesťanských manželů a rodičů, dopřej i nám, abychom tě podle jejich příkladu a s jejich pomocí milovali a věrně ti sloužili ve svém povolání.

 

Svatý Benedikt - 11.7.2018

Bože, tys povolal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě; prosíme tě, uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání.

 

Svatá Marie Goretti - 6.7.2018

Bože, Ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; Tys dal svaté Marii Gorettiové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když bránila své panenství; na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně zachovávali Tvá přikázání.

 

Svatý Cyril a Metoděj - 5.7.2018

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě.